Agencja Bojar
Regulamin

Regulamin współpracy z Agencją BOJAR

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu stosuje się następujące definicje:

 • Agencja - Agencja Usługowa "BOJAR", zarejestrowana pod adresem 09-409 Płock, ul.Szarych Szeregów 20/17, reprezentowana przez Bogdana Jaryniuka
 • Realizacje – eventy, produkcje reklamowe, filmowe i telewizyjne, które są realizowane z udziałem Obsady organizowanej przez Agencję BOJAR
 • Obsada – publiczność, statyści lub epizodyści biorący udział w danej Realizacji, angażowani za pośrednictwem Agencji BOJAR
 • Aplikacja BOJAR – aplikacja internetowa dostępna na stronie Agencji, pod adresem www.agencjabojar.pl, zwana również „systemem Agencji”, która obsługuje konta Współpracowników, zgłoszenia do bazy Agencji oraz zgłoszenia na poszczególne Realizacje
 • Wstępny Formularz Zgłoszeniowy – formularz rejestracyjny, który, wraz ze szczegółową instrukcją, dostępny jest w Aplikacji BOJAR w sekcji „REJESTRACJA – nowi użytkownicy”.
 • Kandydat – osoba, które wypełnia „Wstępny Formularz Zgłoszeniowy” w celu założenia sobie konta w Aplikacji BOJAR i podjęcia współpracy z Agencją
 • Współpracownik – osoba współpracująca z Agencją BOJAR, posiadająca konto w systemie Agencji
 • Wykonawca – osoba posiadająca konto w Agencji, która, w ramach umowy zawartej z Agencją BOJAR, może brać udział w Realizacji samodzielnie lub ze zgłoszonymi przez siebie Osobami Towarzyszącymi. Warunkiem otrzymania statusu Wykonawcy w Aplikacji BOJAR jest wpisanie do swojego profilu (w trakcie rejestracji konta lub w dowolnym, późniejszym okresie) własnego numer NIP.
 • Osoba Towarzysząca – osoba, która bierze udział w Realizacji jedynie w wyniku zgłoszenia jej przez Wykonawcę. W zależności od rodzaju Realizacji i wymogów stawianych Obsadzie, możliwe są dwa warianty w których jest wymagane bądź nie jest wymagane, aby Osoba Towarzysząca posiadała konto w systemie Agencji. W charakterze Osoby Towarzyszącej może występować także osoba posiadająca w Aplikacji BOJAR status „Wykonawca”, ale wówczas, na czas danej Realizacji, rezygnuje ona ze wszystkich przywilejów Wykonawcy, a jej udział jest traktowany jako udział Osoby Towarzyszącej.
 • Zgłoszenie na nagranie - deklaracja chęci udziału w danej Realizacji, która zapewnia udział w niej wszystkim Wykonawcom i zgłoszonym przez nich Osobom Towarzyszącym, pod warunkiem wysłania przez Wykonawcę zgłoszenia w określonym przez Agencję czasie. Poprawne zarejestrowanie „Zgłoszenia na nagranie” jest potwierdzane przez Aplikację BOJAR poprzez wyświetlenie stosownego komunikatu.
  UWAGA! Zatwierdzenie przez Wykonawcę (wysłanie) „Zgłoszenia na nagranie” jest równoważne z zawarciem Umowy z Agencją BOJAR.
 • Zgłoszenie na casting - deklaracja chęci udziału w Realizacji, która nie jest równoznaczna z zapewnieniem udziału w tej Realizacji. O ile opis castingu nie stanowi inaczej, „Zgłoszenia na casting” mogą wysyłać nie tylko Wykonawcy, ale i Osoby Towarzyszące.
  Po zakończeniu przyjmowania „Zgłoszeń na casting”, są one przekazywane Zleceniodawcy, który dokonuje ich oceny i na tej podstawie dobiera Obsadę danej Realizacji. Aby „Zgłoszenie na casting” zostało przekazane Zleceniodawcy, musi w określonym przez Agencję czasie, zostać zarejestrowane przez Aplikację BOJAR. Poprawne zarejestrowanie „Zgłoszenia na casting” jest potwierdzane poprzez wyświetlenie stosownego komunikatu.
 • Umowa - Umowa o dzieło zawierana z Wykonawcą indywidualnie przed każdą Realizacją, określająca szczegóły zamawianego dzieła oraz wysokość wynagrodzenia podstawowego i premiowego Wykonawcy. Zawarcie Umowy następuje za pośrednictwem Aplikacji BOJAR, w momencie wysłania rezerwacji miejsc przez Wykonawcę (moment końcowego zatwierdzenia „Zgłoszenia na nagranie”).
 • Zleceniodawca – firma zlecająca przygotowanie obsługi eventu, filmu lub programu tv – najczęściej producent danej Realizacji

§ 2

Informacje organizacyjne

 1. Agencja, działając w imieniu Zleceniodawcy, jest organizatorem Obsady danej Realizacji.
 2. Zleceniodawca określa oczekiwania wobec Obsady danej Realizacji, a Agencja zobowiązana jest do ich spełnienia, dlatego też Agencja zastrzega sobie prawo do selekcji Obsady, a jej decyzje nie podlegają negocjacjom (są ostateczne).
 3. Głównymi narzędziami komunikacji ze Współpracownikami są:
  1. strona główna Agencji, działająca pod adresem www.agencjabojar.pl, na której Agencja publikuje bieżące i podstawowe informacje o Realizacjach
  2. Forum Uczestników działające na stronach Agencji (p. MENU / Forum Uczestników), na którym Agencja publikuje dodatkowe informacje o Realizacjach (m.in. szczegóły dot. wynagrodzeń, premii, etc.), do przeczytania których najczęściej wymagane jest zalogowanie do Aplikacji BOJAR.
 4. Agencja zastrzega sobie prawo wykorzystywanie dodatkowych kanałów informacyjnych, takich jak forum zewnętrzne działające pod adresem www.grono.net/agencjabojar oraz krótkich wiadomości tekstowych SMS i wiadomości e-mail wysyłanych do wybranych grup Współpracowników.
 5. W Realizacjach mogą brać udział osoby zarejestrowane w systemie Agencji (posiadające konto), chyba, że opis danej realizacji wyraźnie stanowi inaczej.
 6. W zależności od oczekiwania Zleceniodawcy, Agencja może przygotować Obsadę danej Realizacji w formie „Zgłoszenia na nagranie” lub w formie „Zgłoszenia na casting”. Obie opcje dostępne są dla zarejestrowanych Współpracowników, po zalogowaniu.
 7. „Zgłoszenia na nagranie” lub „Zgłoszenia na casting” mogą zostać zarejestrowane tylko wtedy, jeśli osoby zgłaszane za ich pośrednictwem, spełniają kryteria określone przez Zleceniodawcę (np. kryteria wiekowe, związane z zainteresowaniami, posiadanie odpowiedniego statusu w systemie Agencji i inne).
 8. W sytuacji, w której dany Współpracownik nie spełnia tych kryteriów, Aplikacja BOJAR odmówi przyjęcia zgłoszenia i wyświetli odpowiednią informację.

§ 3

Rejestracja w systemie Agencji

 1. Rejestracja konta w systemie Agencji odbywa się dwuetapowo:
  1. złożenie Wstępnego Formularza Zgłoszeniowego do weryfikacji
  2. uzupełnienie danych, wybranie nazwy użytkownika oraz hasła do profilu.
 2. Po wypełnieniu Wstępnego Formularza Zgłoszeniowego (zobacz „REJESTRACJA – nowi użytkownicy”), Kandydat powinien poczekać na jego weryfikację.
 3. Weryfikacja trwa z reguły 2-3 dni od momentu otrzymania zgłoszenia przez Agencję, jednak okres ten może ulegać wydłużeniu. (Informacja o przewidywanym terminie rozpatrzenia Wstępnego Formularza Zgłoszeniowego wyświetlana jest na ekranie bezpośrednio po wysłaniu zgłoszenia).
 4. Pozytywny lub negatywny wynik weryfikacji przesyłany jest na adres e-mail podany przez Kandydata we Wstępnym Formularzu Zgłoszeniowym.
 5. W przypadku negatywnej weryfikacji, Kandydat otrzymuje dodatkowo informację o przyczynie odrzucenia jego zgłoszenia.
 6. Jeżeli zgłoszenie było niekompletne Kandydat otrzymuje informacje, co powinien poprawić w swoim zgłoszeniu i jest proszony o ponowne wypełnienie Wstępnego Formularza Zgłoszeniowego.
 7. W przypadku pozytywnej weryfikacji, Kandydat otrzymuje wiadomość e-mail z linkiem do Aplikacji BOJAR oraz dalszymi instrukcjami dotyczącymi założenia konta w systemie Agencji.
 8. Po zakończeniu procesu rejestracji (ustalenie nazwy użytkownika i hasła) oraz zalogowaniu, możliwy staje się dostęp do dodatkowych informacji i funkcji dostępnych jedynie dla zarejestrowanych użytkowników.
 9. W przypadku stwierdzenia przez Agencję, że Współpracownik podał w swoim profilu cudze lub nieprawdziwe dane (w tym dane teleadresowe), Agencja ma prawo zablokować konto takiego Współpracownika i uniemożliwić mu udział w kolejnych Realizacjach.
 10. Umieszczenie w swoim profilu i posługiwanie się cudzym Numerem Identyfikacji Podatkowej (NIP) w celu zawierania Umów z Agencją może rodzić problemy natury karno-skarbowej. Dotyczy to również posługiwania się na Umowach numerem NIP rodziców.

§ 4

Użytkownicy Aplikacji BOJAR

 1. Użytkownicy Aplikacji BOJAR dzielą się na następujące grupy:
  1. Wykonawcy
  2. Osoby Towarzyszące
  3. Administratorzy i Zleceniodawcy
 2. Osoba, która w trakcie rejestracji konta nie posiada lub nie poda numeru NIP, uzyskuje w systemie Agencji status „Osoba Towarzysząca”. Oznacza to, że nie może samodzielnie zgłaszać się do udziału w Realizacjach, ale może brać w nich udział, pod warunkiem, że zostanie zgłoszona przez innego użytkownika posiadającego status „Wykonawca”.
 3. Osoba, która w trakcie rejestracji konta lub w dowolnym, późniejszym okresie, wpisze do swojego profilu numer NIP, automatycznie uzyskuje w systemie Agencji status „Wykonawca”.
 4. Osoba posiadająca status „Wykonawca” może samodzielnie zgłaszać się do udziału w Realizacjach oraz organizować grupy składające się z Osób Towarzyszących i innych Wykonawców.
 5. Wykonawca może także brać udział w Realizacjach z list innych Wykonawców. Podejmując decyzję o takim udziale, Wykonawca dobrowolnie rezygnuje z przywilejów Wykonawcy opisanych w §6 niniejszego Regulaminu i jest traktowany analogicznie jak w przypadku udziału Osób Towarzyszących.
 6. Aktualny status każdego Współpracownika („Wykonawca” lub „Osoba towarzysząca”) widoczny jest po zalogowaniu, w Aplikacji BOJAR, w nawiasie przy nazwie użytkownika.
 7. Niezależnie od aktualnego statusu, każdy Współpracownik może brać udział w castingach online organizowanych przez Agencję, pod warunkiem, że spełnia warunki określone przez Zleceniodawcę.
 8. Osoby wymienione w §4, pkt.1, lit.c, to użytkownicy, którzy otrzymują dostępy specjalne do Aplikacji BOJAR, nadawane w celu realizacji określonych zadań prowadzonych przez Agencję oraz osoby prowadzące weryfikację i/lub selekcję Obsady angażowanej na potrzeby danej Realizacji.
 9. Funkcjonalności dostępów specjalnych są personalizowane adekwatnie do potrzeb Zleceniodawcy i na jego prośbę.

Aby zapoznać się z pozostałą częścią Regulaminu, musisz się zalogować.